Ostateczny porządek obrad ZWZA 2023

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam
Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod nu merem
KRS 0000042354, informuje, że uległ zmianie wskazany ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym nr 107/2023 (6758) z 5 czerwca 2023 r. poz. 27950 porządek obrad Zwyczajneg o
W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 29 czerwca 2023 r . o godz. 11 00 ,
w Woli Rzędzińskiej 297a i prezentuje się on obecnie następująco:
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3.
  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:
  a) sprawozd
  ania fin ansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w 2022 r.
  c) wniosku w sprawie
  pokrycia straty za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 8. Przedsta
  wienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania fi
  nansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie
  pokrycia straty za okres o d 01.01.2022 r.
  do 31.12.2022 r.
  d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
  10
 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.202201.01.2022 r. r. do 31.12.2022do 31.12.2022 r. r.
  b) zatwierdzenie sprawozdania finansowe
  b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022go Spółki za okres od 01.01.2022 rr.. do 31.12.2022do 31.12.2022 r.r.
  c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Na
  c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z ddzorczej z działalności za 2022ziałalności za 2022 rok,rok,
  d)
  d) pokrycia straty za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania p
  e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków rzez niego obowiązków w 2022w 2022 r.r.
  f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z
  f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonawykonania przez nich nia przez nich obowiązków w 2022obowiązków w 2022 r.r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
  12
  12.. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  Pozostałe informacje pozostają bez zmian.
  Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Dodaj komentarz