Porządek obrad WZA za 2020 rok

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą     w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie na dzień 24 września 2021 r. o godz. 1000, w Woli Rzędzińskiej 297a.

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą     w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie na dzień 24 września 2021 r. o godz. 1000, w Woli Rzędzińskiej 297a.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz  jego zdolności  do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

b) sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r.

c) wniosku w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

e) przedstawienie propozycji zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

10. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Spółki.

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r.            do 31.12.2020 r.

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok,

d) pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

e) udzielenia  absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.

g) zmian w Statucie Spółki

h) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.  

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

        Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-NAKŁO” S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Nakle nad Notecią, przy ulicy Kościelnej 8 na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.  

Dodaj komentarz