Porządek obrad ZWZ za 2021 rok

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod
numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek
Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 września 2022 r. o godz. 1000, w Woli Rzędzińskiej 297a.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 7. Przedstawienie przez Zarząd:
  a) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
  c) wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2021 r.
  d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
 10. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Spółki.
 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2021 r.
  b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2021 r.
  c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok,
  d) przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
  w 2021 r.
  f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków w 2021 r.
  g) zmian w Statucie Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-NAKŁO” S.A. informuje, że
  lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Nakle nad Notecią, przy ulicy
  Kościelnej 8 na 3 dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną
  wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach
  określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego
  „Polam-Nakło” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w
  Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być
  udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Dodaj komentarz