Porządek obrad WZ za 2019 rok

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą     w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2020 r. o godz. 1000, w Woli Rzędzińskiej 297a. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności  do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
b) sprawozdania Zarządu Spółki;
c) wniosku w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu;
c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r.            do 31.12.2019 r.
b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok;
c) pokrycia straty za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
d) udzielenia organom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.                     
13. Zamknięcie obrad.
        Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-NAKŁO” S.A. informuje, że zgodnie  z art. 406 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia z Biura Maklerskiego Santander w Poznaniu Plac Władysława Andersa 5 – Punkt Obsługi Klienta 85-090 Bydgoszcz, ul. Gdańska 128 – prowadzącego rachunek inwestycyjny, wymieniające  numery dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy składać  w siedzibie Spółki w Nakle nad Notecią, ul. Kościelna 8 – Biuro Zarządu w godzinach od 700 do1500 . Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od 900 do 1000 . Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa       w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy – po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa. Z materiałami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółki w godz. 700 – 1500 w okresie 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Dodaj komentarz