Ostateczny porządek obrad ZWZ za 2021 rok

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod
numerem KRS 0000042354, zawiadamia, że uległ rozszerzeniu ogłoszony w dniu 25 sierpnia
2022 r. (MSiG 164/2022 poz.44307) porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki które odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. o godz. 10:00, w Woli
Rzędzińskiej 297a, i po zmianie otrzymuje brzmienie o następującej treści:
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 7. Przedstawienie przez Zarząd:
  a) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
  c) wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2021 r.
  d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
 10. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Spółki.
 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2021 r.
  b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2021 r.
  c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok,
  d) przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  e) udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
  w 2021 r.
  f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków w 2021 r.
  g) zmian w Statucie Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
  oddzielnymi grupami.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Dodaj komentarz