Porządek obrad ZWZA za 2023 rok

Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” Spółka Akcyjna z siedzibą     w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001r. pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2024 r. o godz. 9 00, w Woli Rzędzińskiej 297a

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz  jego zdolności  do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

7. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

c) wniosku w sprawie pokrycia straty  za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2023 r.  do 31.12.2023 r.

d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r.            do 31.12.2023 r.

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r.                  do 31.12.2023 r.

c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok,

d) pokrycia straty za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

e) udzielenia  absolutorium dla Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków     w 2023 r.

f) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

        Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-NAKŁO” S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Nakle nad Notecią, przy ulicy Kościelnej 8 na 3 dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały będące przedmiotem obrad Zgromadzenia w terminie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego „Polam-Nakło” S.A. jednocześnie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. 

Dodaj komentarz